דף הבית / תקנות וחוקים לתעשייה

תקנות וחוקים לתעשייה

שיטות לצמצום חשיפת הרתך לגזי הריתוך

תהליכי הריתוך מציבים טווח רחב של סיכונים מורכבים וידועים היטב, לבריאות, לבטיחות ולרכוש. הסיכונים יכולים להיות מיידיים ופטאליים (כגון מכות חשמל או חשיפה לנדפי חומרים מסוכנים שונים) או בעלי השפעה מצטברת ומאוחרת (כגון השפעה על תפקודי הריאות לאורך זמן). כמו כן קיימים סיכוני אש, התפוצצויות וכד’ לעובד ,לרכוש ולסביבה. על …

Read More »

תמיסת נוקסיקליר לטיפול בתחמוצות חנקן לעמידה בתקני יורו לרכבי דיזל מעל 3.5 טון

משרד התחבורה יחד עם המשרד להגנת הסביבה החליטו כבר בתחילת שנות ה- 90 לאמץ את תקני זיהום אוויר הנהוגים באירופה. תקנים אילו נקראים תקני יורו. מטרת התקנים הייתה להוריד את רמת המזהמים הנפלטים מכלי רכב בעלי מנוע דיזל להלן רשימת המזהמים: 1. חלקיקים בגזי פליטה PM (Particle Matter) . 2. …

Read More »

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות),

עבודה – בטיחות בעבודה – ארגון הפיקוח תוכן ענינים סעיף 1 מינוי נציגי עובדים ונאמנים Go 2 סעיף 2 קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת ייצור Go 2 סעיף 3 בחירת נציגי עובדים ונאמנים Go 2 סעיף 4 סגולות חברי ועדת בטיחות ונאמנים Go 2 סעיף 5 תקופת …

Read More »

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ”ח – 1998

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ”ח – 1998 1   בתוקף סמכותנו לפי סעיף 3א(א1) לחוק חובת המכרזים, התשנ”ב1992- (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א: פרשנות הגדרות (תיקון: תשנ”ט, תש”ס, תשס”א, תשס”ד2, תשס”ה, תשס”ו3) בתקנות אלה – …

Read More »

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ”ז-1997

.  הגדרות בחוק זה – “בדיקות” – לרבות מדידות וכיולים; “המועצה” – מועצת הרשות כאמור בסעיף 8; “המנהל” – המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13; “הסמכה” – הכרה של הרשות ביכולת ובכשירות המקצועית של מעבדה לבצע בדיקות, בהתאם לתקנים, לתקנות, למפרטים או למסמכי ייחוס אחרים; “הרשות” – הרשות …

Read More »

פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית – CWC

המידע הועבר באמצעות היחידה למערכות מינהל במשרד התמ”ת.     מפתח עניינים     מבוא תחולה הגדרות מטרת ההוראה הטיפול בבקשה לקבלת אישור משתמש סופי (End User Certificate) ועדת ערר פיקוח ודיווח   נספח 1 – רשימת חומרים כימיים הכלולים באמנה נספח 2 – כימיקלים מהרשימה האוסטרלית שאינם מופיעים במפורש באמנה …

Read More »

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם)2001

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3, 21(ג) ו-52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ”ד – 1984[1] (להלן החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחקר, אנו מתקינים תקנות אלה:   לפני תקנה 1 לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ”ו – 1996[2] (להלן – התקנות העיקריות), יבוא:   “פרק א’: …

Read More »

פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) תשלט – 1979

  תוכן העניינים: פרשנות צו פיקוח על השטת טובין פקדון כוחו של צו פיקוח הכנסתם והוצאתם של כלי שיט וכלי טיס היטלים טובין המושטים שלא כדין סמכות לדרוש ראיות הודעת חילוט מתן תעודת מפדה והחזרה הוראות בדבר מקום יעדם של טובין מועצות וועדות מייעצות שמירת דינים סמכות לכפר עבירות בכופר …

Read More »